Friday, November 30, 2012

Pembahagian Harta Pusaka Kecil

*sebagai rujukan *


Pembahagian Harta Pusaka kecil

Panduan SOP : Pusaka Kecil

Takrif Harta Pusaka Kecil
Tafsiran yang diberikan dibawah seksyen 3(2) Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian)1955 menerangkan harta pusaka kecil sebagai harta peninggalan simati mengandungi kesemuanya atau sebahagiannya adalah harta tak alih terletak dimana-mana negeri dan jumlah nilai keseluruhannya tidak melebihi RM 2 juta pada tarikh permohonan dibuat (Mulai 1 September 2009). Tanpa terikat kepada batasan nilai yang dinyatakan, sebarang harta simati orang-orang bukan Islam yang mengandungi wasiat dibawah Ordinan Wasiat No. 38 Tahun 1959 bukan lagi ditakrifkan sebagai pusaka kecil. Ia dianggap sebagai pusaka besar dan menjadi tanggungjawab Mahkamah Tinggi. Bagaimanapun peruntukan tersebut tidak boleh dipakai bagi kematian seorang Islam kerana ianya bertentangan dengan syarat dan peraturan pewasiatan dalam Islam.


Cara Membuat Permohonan Pembahagian Pusaka Kecil

Setiap permohonan untuk pembahagian pusaka kecil hendaklah dibuat dalam borang khas iaitu borang A. Setiap permohonan mestilah disertakan dengan:


1.Bukti Kematian

•Salinan surat perakuan kematian / permit menguburkan; atau
•Surat sumpah oleh 2 orang saksi bebas yang menyaksikan jenazah dikebumikan ( bagi kematian semasa pendudukan Jepun / sebelumnya); atau
•perintah anggapan kematian yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi dalam keadaan seperti kematian tanpa kubur, hilang semasa pendudukan Jepun, Tragedi 13 Mei 1969, tragedi Muassem, dan
•perintah ini hanya boleh didapati selepas 7 tahun dari tarikh berlakunya kejadian.

2.Salinan Hakmilik

•Salinan hakmilik yang diakui sah oleh pejabat tanah atau perakuan carian rasmi yang menunjukkan pegangan harta tak alih simati, surat perjanjian jualbeli bagi rumah yang belum ada hakmilik yang berasingan;


3.Salinan Dokumen Harta-Harta Alih:

•Seperti salinan sijil saham, salinan buku simpanan, salinan penyata kwsp dan sebagainya (jika ada).
Siapakah yang berhak memohon? Di antara mereka yang berhak memohon adalah seperti berikut:
•Waris-waris simati seperti balu lelaki atau perempuan, anak laki-laki atau perempuan, ibu atau bapa, majlis agama Islam (Baitulmal) dan sebagainya;
•Pembeli di bawah surat perjanjian jual beli yang sah;
•Pemegang gadaian atau pemegang pajakan tanah simati;
•Penghulu atau Pegawai Petempatan yang diarahkan oleh Pentadbir Tanah;
•Amanah Raya Berhad.


Menghadiri pembicaraan
•Semua dokumen asal seperti bukti kematian, hakmilik tanah, kad pengenalan, surat beranak, surat nikah, bukti-bukti harta alih dan lain dokumen yang difikirkan perlu hendaklah dibawa semasa pembicaraan
•Semua pihak yang diminta hadir adalah dikehendaki hadir di hari pembicaraan.
•Semua keterangan semasa pembicaraan hendaklah diberi secara bersumpah atau berikrar.1 comment:

Anonymous said...

good day faizeyma.blogspot.com owner found your website via yahoo but it was hard to find and I see you could have more visitors because there are not so many comments yet. I have discovered website which offer to dramatically increase traffic to your website http://massive-web-traffic.com they claim they managed to get close to 4000 visitors/day using their services you could also get lot more targeted traffic from search engines as you have now. I used their services and got significantly more visitors to my blog. Hope this helps :) They offer most cost effective services to increase website traffic at this website http://massive-web-traffic.com